aHome / Activitats / ..Notícies des de la Fortalesa. / Excavació en el Pou-Cisterna

Excavació en el Pou-Cisterna

10 de juny de 2013. El pou-cisterna de la Fortalesa dels Vilars d’Arbeca, construït a inicis del segle IV i abandonat pels volts del 300 a.n.e., constitueix un dels elements més espectaculars i singulars de la fortificació i més significatiu per a la lectura poliorcètica i la comprensió del seu funcionament en el context de la guerra ibèrica. Els treballs en curs, que es perllongaran fins el mes d’agost, tenen per objectiu la seva excavació, restauració i presentació al públic.

Ha passat quasi un mes des de que s’iniciaren el passat 13 de maig els treballs d’excavació del pou-cisterna, temps suficient per a fer un primer balanç i per, a la vista dels resultats, ajustar l’estratègia metodològica. Òbviament, no és el mateix excavar l’enderroc de la pròpia estructura i els sediments dipositats un cop abandonada fins omplir-la totalment, que excavar els estrats més profunds formats mentre encara hi era en ús o les restes que foren llançades posteriorment quan, ja amortitzada, es convertí en un abocador. Els treballs a efectuar han de fer front a l’exigència d’una excavació rigorosa que respongui amb la màxima solvència a les múltiples qüestions relacionades amb el seu funcionament, la vida social, la producció i el consum, dels habitants de la Fortalesa, així com amb les condicions mediambientals, els camps de cultiu i la vegetació, del seu entorn. I tampoc són les mateixes, les condicions en que es desenvolupen els treballs en el fons d’una estructura, la profunditat i les característiques de la qual anem descobrint progressivament, al haver de resoldre a la vegada la consolidació i restauració.

Fins el moment, els resultats estan responent a les millors expectatives oferint gran quantitat i diversitat de materials arqueològics. Cal valorar, en aquest sentit, que la fase més recent és, fins ara, la pitjor coneguda per haver estat destruïdes les seves restes pels treballs agrícoles i que, en general, com la Fortalesa fou abandonada sense patir, pel que sembla, cap destrucció violenta al llarg de la seva vida, l’excavació del recinte no ofereix moltes troballes en l’interior de les cases. Amb l’excavació del pou-cisterna, la fase final de la fortificació, segle IV a.n.e., es convertirà en la millor representada a través d’atuells ceràmics (des de vaixella fina fins grans contenidors), materials metàl·lics (des d’eines agrícoles de ferro fins fíbules de bronze), objectes de tota mena (molins, materials constructius...), macrofauna (ossos d’ovella, cabra, porc, bou, cavall, gos, cérvol...), fusta, carbons, etc. El fet que aquests materials hagin romàs en condicions d’humitat estable –submergits- durant els més de 2.300 anys transcorreguts des de que foren abocats al pou, fa possible la conservació de materia orgànica, com demostra l’aparició de fusta, encara que, en sentit contrari, perjudiqui el bronze que apareix explosionat i força mineralitzat.

Estem convençuts que el pou-cisterna constitueix un irrepetible arxiu sobre Vilars IV, és a dir, la fase ibèrica plena, capaç d’oferir-nos una esplèndida fotografia del darrer moment de la fortificació i les condicions en les que va tenir lloc el seu abandonament. Això ens obliga a adoptar una actitud especialment responsable en dues direccions: primera, obtenir la màxima informació possible, no limitant-nos a buidar el pou i recuperar objectes; i, segona, ser conscients que, en les properes dècades, noves preguntes i nous recursos analítics ens permetran afrontar noves qüestions i obtenir-ne millors resultats. Aquesta darrera consideració obliga a deixar un testimoni, que permeti en el futur contrastar les nostres dades i interpretacions i aconseguir-ne de noves. En realitat, això vol dir, que aplicarem al pou-cisterna un principi, el de “reserva científica”, que s’està respectant en tota la Fortalesa, en la que, malgrat ser excavada extensivament en tota la seva superfície, cap de les seves fases serà totalment exhaurida.

Els treballs arqueològics

El pou-cisterna te el parament atalussat de manera que la seva planta ovalada va disminuint de superfície a mida que augmenta la fondària. Pel desenvolupament dels treballs i la comprensió de la seva descripció hem d’entendre la planta lleugerament ovalada del pou dividida en quatre parts o quadrants, numerats respectivament 1, 2, 3 i 4, en el sentit de les agulles de rellotge i essent el número 1 el situat al sud-oest. En aquest quadrant, que va ser intervingut l’any 2010 amb motiu de l’enregistrament del programa de TV3 Sota Terra, s’ha situat la bomba d’extracció de l’aigua per aprofitar la major profunditat assolida.

Excavació

Els treballs d’excavació s’han iniciat en el quadrant 1, netejant-lo i adequant-lo al funcionament de la bomba d’aigua. A continuació s’ha iniciat l’excavació del quadrant 2 fins la cota en la que el mur paramentat o folre descansa sobre la roca oligocènica.

El següent pas serà excavar  l’altra meitat del pou, quadrants 3 i 4, fins la mateixa cota. Aquesta cota es lleugerament inferior a la cota de presentació.

Posteriorment, a partir d’aquest cota, es reservarà el quadrant 4 i prosseguirà l’excavació dels altres quadrants. Depenent de la fondària, és possible que s’hagin d’apuntalar els talls de terra que quedaran exposats.

Cal coordinar l’aproximació multidisciplinar i el treball dels equips de Santi Riera i Andrés Currás (Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques, Universitat de Barcelona) i Rosa Maria Poch i Carles Balasch (Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, ETSEA, UdL).

Com hem dit, el darrer quadrant, el número 4, es deixarà com a reserva, mantenint la possibilitat, en un futur, de tornar a investigar el pou i els sediments i restes abocades. El testimoni quedarà cobert de geotèxtil i protegit per grava al reomplir el pou fins la cota de presentació, lleugerament pel damunt de la cota d’aigua, que es correspon a la de contacte entre folre i roca. Reservar el quadrant 4 pot tenir avantatges o, dit a revés, convé excavar el quadrant 3,que pot amagar estructures d’accés a l’interior prolongant el baixador.

Consolidació-restauració

La consolidació i restauració serà efectuada per RèCOP Restauracions Arquitectòniques S. L., empresa responsable de la restauració de la part superior i el baixador del pou-cisterna realitzada l’any 2011. Els treballs consisteixen en rejuntar el folre paramentat, és a dir, repassar les juntes omplint els buits o escletxes amb morter (sorra rentada de gra fi, calç hidràulica i pols de ceràmica i marbre) i substituint, en el seu cas, les pedres mogudes o en mal estat de conservació.

La cota de contacte entre el folre de pedra i la roca natural oligocènica sobre la que descansa no és la mateixa en tot el perímetre i caldrà excavar els altres quadrants 3 i 4 per conèixer exactament la superfície de folre a restaurar, aproximadament, una franja al llarg de tot l’oval de poc més d’un metre d’alçada.

Els quadrants 1 i 2 es restauraran mentre s’excaven 3 i 4. Posteriorment es restauraran  3 i 4 i, a continuació s’excavarà la part inferior del pou oberta en la roca, que no exigirà cap tipus d’actuació de consolidació al quedar coberta i protegida per la grava.

Presentació

La proposta de presentació vol conjuminar l’oferiment al públic visitant de les restes arqueològiques en la seva monumentalitat i a la vegada garantir la conservació i facilitar el manteniment. Els fons del pou-cisterna, un cop excavat, és reomplirà de grava, deixant el quadrant 4 com testimoni o reserva científica protegit per sota de la cota de presentació. Aquesta se situarà pel damunt de la cota de filtració de l’aigua, és a dir, el contacte entre el parament de pedra i la roca natural.

Procediment i ordre de les actuacions

A partir dels objectius enunciats al començament i de totes aquestes consideracions, els treballs d’excavació es desenvoluparan d’acord amb el següent procés i ordre:

Primer.- Excavació del quadrant 2 fins la base del parament, folre del pou.

Segon.- Restauració del folre en els quadrants 1 i 2 i excavació dels quadrants 3 i 4 fins la base del folre.

Tercer.- Restauració del folre dels quadrants 3 i 4. L’equip d’excavació es desplaçarà als altres quadrants.

Quart.- Excavació de la part inferior del pou oberta en la roca, deixant com a reserva el quadrant 4.

  • Actualment 0 de 5 Estrelles.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Valoració: 0/5 (0 votacions)

Gràcies per la teva valoració!

Ja havies valorat aquesta pàgina, només pots valorar una vegada!

La teva valoració ha canviat, gràcies per contribuir!

Connecta per valorar aquesta pàgina.

La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia