aHome / La Fortalesa / El jaciment / Un sistema defensiu inexpugnable / Les torres

Les torres

La muralla està reforçada per 14 torres, tretze construïdes a la primera edat del ferro i una a l’ibèric antic, en obrir-se una nova porta al nord. Estan distribuïdes regularment cada 10-14 m, encara que la disposició varia amb relació a les portes i per ara no es pot interpretar la funcionalitat d’un bastió-torre situat al sud-est.

La seva estructura és senzilla: tenen un nucli quadrangular massís de pedra i terra, al qual posteriorment s’afegeix un altre mur de pedra el gruix del qual augmentarà amb el folre, d’angles arrodonits. D’aquesta manera, es feien les torres més estables i també s’evitava que quedessin inutilitzades quan s’anaven afegint nous paraments a la muralla. A més a més, un sòcol compost de grans lloses verticals en protegia la base. Excepcionalment, dues de les torres presenten doble folre. En un cas, s’ha documentat l’alçat de maons sense coure (tovots) sobre la base de pedra i s’ha observat també que estaven enlluïdes amb argila vermellosa.

Les torres i el seu gruix feien la muralla més resistent i oferien superfícies elevades des d’on defensar-les i acumular armes, pedres i material defensiu.

T-252 Porta Nord
T-251
T-251 restaurada
La torre buida de la porta nord          Torre T-251 abans de restaurar La mateixa torre un cop restaurada
La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia