aHome / La Fortalesa / El jaciment / La vida a la fortalesa / Les bases de l'economia / Els conreus

Els conreus

L’estudi de les llavors i els fruits antics recuperats permet conèixer la base de l’activitat productiva principal dels habitants de la Fortalesa: l’agricultura. Les plantes conreades dominants són els cereals d’hivern, principalment blats i ordis, encara que també hi són presents els mills i algunes lleguminoses. Entre els blats, el principal és el blat comú, tot i que es conreava un blat vestit, la pisana. El cereal més representat, però, és l’ordi vestit.

L’ordi vestit i el blat comú es complementen i reflecteixen unes pautes de conreu i alimentació similars a les de la majoria d’assentaments de l’edat del ferro del Mediterrani occidental. El blat nu estava possiblement reservat per a l’alimentació humana i es consumia generalment en forma de pa o galetes, mentre que l’ordi podria haver-se utilitzat també per a l’alimentació animal i la producció de begudes fermentades. Els mills (mill comú i mill italià), sembrats a la primavera, podien consumir-se igualment en forma de galetes i com a beguda, després d’una fermentació.

D’altra banda, els habitants dels Vilars conreaven i consumien lleguminoses com la llentia i la fava, encara que no com aliment principal, tot i que els proporcionaven una bona quantitat de proteïnes. El seu conreu podria haver-se circumscrit als horts propers a l’Aixaragall.

Conreus
Restitució hipotètica dels usos agrícoles i forestals del voltant de la Fortalesa
La Fortalesa Porta Oest Camp Frisó Façana Est Fossat Doble Fossa i Basses Primer Fossat Rampa Fortificada Accés Nord Porta Nord Recinte Cultural Vilars II Casa Vilars 0 Casa del Ferrer Vilars II Urbanisme interior Porta Oest i Torre Claveguera Pou Central Testimoni Porta Est Casa de Vilars I Web de Vilars Cases Carrers Pou Camp frisó Torres Portes Muralla Fossat Accés porta Nord Recinte cultual Centre poder Món simbòlic Economia